Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.8235279 giây)
Phân tích hoạt động kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 330.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19391 Định dạng: PDF
Field experiments in economics [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier JAI , 2005
Ký hiệu phân loại: 330.0724
ISBN: 0762311746
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66298 Định dạng: PDF
Economics lab elektronisk ressurs : an intensive course in experimental economics
Tác giả: Friedman Daniel,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2004
Ký hiệu phân loại: 330.0724
ISBN: 9780203356845
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66642 Định dạng: PDF
Giáo trình phương pháp & phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế
Ký hiệu phân loại: 330.072
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Phương pháp nghiên cứu kinh tế kiến thức cơ bản
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2014
Ký hiệu phân loại: 330.072
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Business, economics and enterprise elektronisk ressurs : teaching school subjects 11-19
Tác giả: Davies Peter,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2006
Ký hiệu phân loại: 330.071241
ISBN: 9780203488362
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96907 Định dạng: PDF
Introducing economics : a critical guide for teaching
Tác giả: Maier Mark H,
Thông tin xuất bản: Armonk NY : ME Sharpe , 2007
Ký hiệu phân loại: 330.071
ISBN: 9780765616753
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108238 Định dạng: PDF
Knowledge commercialization and valorization in regional economic development
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 330.071
ISBN: 1781004064
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156553 Định dạng: PDF
Transforming Education Outcomes in Africa [electronic resource] : Learning from Togo
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 330.071
ISBN: 9783030127084
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Adaptation of Western Economics by Russian Universities
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2005
Ký hiệu phân loại: 330.071147
ISBN: 9780203943311
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục