Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.3906248 giây)
Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam : sách chuyên khảo
Tác giả: Cao Vũ Minh,
Ký hiệu phân loại: 342.068
ISBN: 9786045769379
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Các quy định về đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2007
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật viên chức .
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư Pháp , 2011
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật cán bộ, công chức
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2011
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật cán bộ, công chức
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật viên chức, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức, quy định sử dụng, quản lý công chức, viên chức : Hỏ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ công chức
Tác giả: Phan Đức Bình,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2001
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hướng dẫn công tác tổ chức, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp : hệ thống v...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2007
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật cán bộ công chức và những văn bản pháp luật mới về cán bộ, công chức
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2009
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật cán bộ, công chức (Hiện hành)
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 342.068
ISBN: 978645705209
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 124043 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục