Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Các quy định về đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức
Tác giả: Phạm Việt
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.068
 
Luật viên chức
Tác giả: Nguyễn Mai Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Tư Pháp, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.068
 
Luật cán bộ, công chức
Tác giả: Nguyễn Thị Thành
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.068
 
Luật cán bộ, công chức
Tác giả: Lê Huy
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia Sự thật, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.068
 
Luật viên chức, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức, quy định sử dụng, quản lý công chức, viên chức : Hỏ...
Tác giả: Ái Phương, Thu Huyền
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.068
 
Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ công chức
Tác giả: Phan Đức Bình, Mai Trúc Anh, Đào Thanh Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.068
 
Hướng dẫn công tác tổ chức, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp : hệ thống v...
Tác giả: Phan Khắc Nhưỡng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.068
 
Luật cán bộ công chức và những văn bản pháp luật mới về cán bộ, công chức
Tác giả: Minh Hà
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.068
 
Luật cán bộ, công chức (Hiện hành)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  342.068
 
Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam : sách chuyên khảo
Tác giả: Cao Vũ Minh
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.068
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục