Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.339919 giây)
Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý ngân sách Nhà nước, quản lý tài chính hành chính sự nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2001
Ký hiệu phân loại: 343.034
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2014
Ký hiệu phân loại: 343.034
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nha nước ba năm 2018 - 2020
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Kinh tế , 2017
Ký hiệu phân loại: 343.034
ISBN: 9786049225444
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2017 : Hướng dẫn thi hành luật ngân sách và luật kế toán nhà nước
Ký hiệu phân loại: 343.034
ISBN: 9786049224522
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước
Tác giả: Tường Vi,
Ký hiệu phân loại: 343.034
ISBN: 9786049224935
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2018 & các quy định mới dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2018
Ký hiệu phân loại: 343.034
ISBN: 9786045993354 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Quy trình thanh tra kiểm toán và các văn bản mới hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 343.034
ISBN: 9786049222863 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân , 2014
Ký hiệu phân loại: 343.034
ISBN: 9786047201402
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 143000 Định dạng: PDF
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính qua hệ thống kho bạc nhà nước và ngân hàng : Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20-0...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tài chính , 2020
Ký hiệu phân loại: 343.034
ISBN: 9786047923397
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục