Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Rights for Robots : Artificial Intelligence, Animal and Environmental Law
Tác giả: Joshua Gellers
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  343.0999
 
Data Rights Law 1.0 The Theoretical Basis
Tác giả: Yuming Lian
Xuất bản: Oxford: Peter Lang Ltd International Academic Publishers, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  343.0999
 
Luật công nghệ thông tin
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0999
 
Big data, databases and "ownership" rights in the cloud
Tác giả: Marcelo Corrales Compagnucci
Xuất bản: Singapore: Springer, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.0999
 
Luật an toàn thông tin mạng (Hiện hành)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0999
 
Luật an ninh mạng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0999
 
Luật an toàn thông tin mạng
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tư Pháp, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0999
 
Luật an ninh mạng (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019)
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tư Pháp, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0999
 
Linked Democracy : Foundations, Tools, and Applications
Tác giả: Marta Poblet, Pompeu Casanovas, Víctor Rodríguez-Doncel
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  343.0999
 
Blockchain + Antitrust : The Decentralization Formula
Tác giả: Thibault Schrepel
Xuất bản: Cheltenham Gloucestershire UK: Edward Elgar Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  343.0999
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục