Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 69 kết quả (0.3199482 giây)
Các văn bản pháp luật về kiểm toán
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2004
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật doanh nghiệp nhà nước và các quy định về cổ phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2004
Ký hiệu phân loại: 346.067
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Bộ tài chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2006
Ký hiệu phân loại: 346.06
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Quy định mới về cổ phần hóa doanh nghiệp
Tác giả: Bộ Tài Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.0666
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể
Tác giả: Võ Thành Vị,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2002
Ký hiệu phân loại: 346.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước : Các qui định mới nhất
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2007
Ký hiệu phân loại: 346.0666
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật kiểm toán nhà nước và những quy định mới về quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra cơ chế tự chủ, mua sắm tài sản c...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2007
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hệ thống văn bản chế độ kế toán hiện hành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chế độ tài chính kế toán và kiểm soát chi tiêu ngân sách 2008
Tác giả: Hoàng Anh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông kê , 2007
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Các văn bản luật kiểm toán nhà nước 2008 : Qui trình thanh tra, kiểm tra tài chính trong các cơ quan, đơn vị và doanh ng...
Tác giả: Quốc Huy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục