Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 26 kết quả (0.3125015 giây)
Các văn bản pháp luật về kiểm toán
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2004
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật kiểm toán nhà nước và những quy định mới về quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra cơ chế tự chủ, mua sắm tài sản c...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2007
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hệ thống văn bản chế độ kế toán hiện hành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chế độ tài chính kế toán và kiểm soát chi tiêu ngân sách 2008
Tác giả: Hoàng Anh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông kê , 2007
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Các văn bản luật kiểm toán nhà nước 2008 : qui trình thanh tra, kiểm tra tài chính trong các cơ quan, đơn vị và doanh ng...
Tác giả: Quốc Huy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Điều lệ hội kế toán Việt Nam
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: H : Hà Nội , 1999
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật kế toán
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán 2010 dành cho kế trưởng doanh nghiệp : 175 câu hỏi đáp pháp luật về kế toán...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp 2010 & những quy định mới nhất về tài chính, kế toán, thuế và quản lý điều hành do...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật kế toán kiểm toán.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục