Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Becoming a helper
Tác giả: Marianne schneider Corey, Gerald Corey
Xuất bản: USA: Thomson BrooksCole, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  361.32
 
Essentials of Social Work Policy Practice
Tác giả: Cynthia J Rocha
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  361.32
 
Handbook of Empirical Social Work Practice, Mental Disorders. Vol. 1
Tác giả: Bruce A Thyer, John S Wodarski
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  361.32
 
Contemporary social work practice
Tác giả: Marty Dewees
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  361.32
 
Paradigms of clinical social work
Tác giả: Rachelle A Dorfman, Phil Meyer, Melinda L Morgan
Xuất bản: New York: BrunnerMazel, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  361.32
 
Understanding emotions in social work : theory, practice and reflection
Tác giả: Richard David Ingram
Xuất bản: Maidenhead Berkshire: Open University Press McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  361.32
 
Critical thinking for social work
Tác giả: Keith Brown, Lynne Rutter
Xuất bản: Exeter: Learning Matters, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  361.32
 
Solution-focused case management
Tác giả: Robert G Blundo, Joel K Simon
Xuất bản: New York NY: Springer Publishing Company, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  361.32
 
Fundamentals of case management practice : skills for the human services
Tác giả: Nancy Summers
Xuất bản: Australia Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  361.32
 
Decolonizing Pathways towards Integrative Healing in Social Work
Tác giả: Kris Clarke, Michael Yellow Bird
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  361.32
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục