Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 275 kết quả
Dirty dealing : the untold truth about global money laundering, international crime and terrorism
Tác giả: Peter Lilley
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.168
 
Natural born celebrities [electronic resource] : serial killers in American culture
Tác giả: David Schmid
Xuất bản: Chicago: University of Chicago Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.152
 
Encyclopedia of gangs
Tác giả: David Brotherton, Louis Kontos
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
The encyclopedia of international organized crime
Tác giả: Carlo DeVito
Xuất bản: New York NY: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
Encyclopedia of white-collar & corporate crime
Tác giả: Lawrence M Salinger
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.16
 
The mafia encyclopedia
Tác giả: Carl Sifakis
Xuất bản: New York: Facts On File, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
Việc công, lợi ích tư : Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  364.1323
 
Brokerage fraud [electronic resource] : what Wall Street doesn't want you to know
Tác giả: Tracy Pride Stoneman, Douglas J Schulz
Xuất bản: Chicago: Dearborn Trade Pub, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.16
 
The match king [electronic resource] : Ivar Kreuger, the financial genius behind a century of Wall Street scandals
Tác giả: Frank Partnoy
Xuất bản: New York: PublicAffairs, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1680924
 
Corruption and reform [electronic resource] : lessons from America's economic history
Tác giả: Edward L Glaeser, Claudia Dale Goldin
Xuất bản: Chicago: University of Chicago Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục