Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 56 kết quả
The Little Black Schoolbook [electronic resource] : The Secret to Getting Straight 'As' at School and University: Exams
Tác giả: PhD Lopez
Xuất bản: Lanham: Rowman Littlefield Publishing Group Inc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.26
 
Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập : phương pháp thực hành
Tác giả: Dương Thiệu Tống
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.26
 
Đánh giá lớp học những nguyên tắc và thực tiễn để giảng dạy hiệu quả : Tài liệu tham khảo
Tác giả: James H McMillan
Xuất bản: Boston: Allyn và Bacon, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.26
 
Young People's Views of Government, Peaceful Coexistence, and Diversity in Five Latin American Countries [electronic res...
Tác giả: Wolfram Schulz, John Ainley, Cox Cristián, Tim Friedman
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371.26
 
Preparing for Life in a Digital World [electronic resource] : IEA International Computer and Information Literacy Study ...
Tác giả: Julian Fraillon, John Ainley, Daniel Duckworth, Tim Friedman, Wolfram Schulz
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.26
 
Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcomes [electronic resource] : Relationships Across Countries, Coho...
Tác giả: Jan-Eric Gustafsson, Trude Nilsen
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.26
 
Large-Scale Cognitive Assessment [electronic resource] : Analyzing PIAAC Data
Tác giả: Maehler Débora B, Beatrice Rammstedt
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371.26
 
Teaching for Excellence and Equity [electronic resource] : Analyzing Teacher Characteristics, Behaviors and Student Outc...
Tác giả: Nathan Burroughs, Jacqueline Gardner, Siwen Guo, Kimberly Jansen, Youngjun Lee, William Schmidt, Israel Touitou
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.26
 
Concept and Design Developments in School Improvement Research [electronic resource] : Longitudinal, Multilevel and Mixe...
Tác giả: Tobias Feldhoff, Katharina Maag Merki, Arnoud Oude Groote Beverborg, Falk Radisch
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  371.26
 
Becoming Citizens in a Changing World [electronic resource] : IEA International Civic and Citizenship Education Study 20...
Tác giả: Wolfram Schulz, Gabriella Agrusti, John Ainley, Julian Fraillon, Tim Friedman, Bruno Losito
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.26
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục