Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Proof theory for fuzzy logics [electronic resource]
Tác giả: George Metcalfe, Dov M Gabbay, Nicola Olivetti
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.313
 
Fuzzy Logic
Tác giả: F Martin Mcneill/Ellen Thro
Xuất bản: : AP Professional, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.313
 
Fuzzy cognitive maps and neutrosophic cognitive maps
Tác giả: W B Vasantha Kandasamy, Florentin Smarandache
Xuất bản: Phoenix: Xiquan, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.313
 
Fuzzy modeling and control : methods, applications and research
Tác giả: Terrell Harvey, Dallas Mullins
Xuất bản: : Nova Science Publishers Inc, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.313
 
Lôgic mờ và ứng dụng
Tác giả: Bernacette Bouchon, Đặng Thanh Hà, Meunier Hồ Thuần
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  511.313
 
Algebraic Structures of Neutrosophic Triplets, Neutrosophic Duplets, or Neutrosophic Multisets
Tác giả: Mumtaz Ali, Florentin Smarandache, Xiaohong Zhang
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  511.313
 
Algebraic Structures of Neutrosophic Triplets, Neutrosophic Duplets, or Neutrosophic Multisets
Tác giả: Mumtaz Ali, Florentin Smarandache, Xiaohong Zhang
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  511.313
 
1

Truy cập nhanh danh mục