Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Introductory Statistics with R [electronic resource]
Tác giả: Peter Dalgaard
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag New York, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502855133
 
R in a nutshell
Tác giả: Joseph Adler
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502855133
 
R graphics cookbook
Tác giả: Winston Chang
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502855133
 
Machine learning with R cookbook [electronic resource] : explore over 110 recipes to analyze data and build predictive m...
Tác giả: Chiu Yu-Wei
Xuất bản: Birmingham England: Packt Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502855133
 
R in action : data analysis and graphics with R
Tác giả: Robert Kabacoff
Xuất bản: Shelter Island NY: Manning, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502855133
 
Big Data analytics with R and Hadoop : set up an integrated infrastructure of R and Hadoop to turn your data analytics i...
Tác giả: Vignesh Prajapati
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502855133
 
R for data science
Tác giả: Dan Toomey
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502855133
 
Statistical analysis with R for dummies
Tác giả: Joseph Schmuller
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Son, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502855133
 
Đánh giá chất lượng câu hỏi và đề trắc nghiệm bằng lý thuyết ứng đáp câu hỏi
Tác giả: Lý Trần Thái Học, Nguyễn An Khương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  519.502855133
 
Phân tích dữ liệu với R
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.502855133
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục