Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Encyclopedia of space and astronomy
Tác giả: Joseph A Angelo
Xuất bản: New York NY: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520
 
Dictionary of geophysics, astrophysics, and astronomy
Tác giả: Richard A Matzner
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520
 
Explorations : An Introduction to Astronomy Case Bound Version
Tác giả: Thomas T Arny, Stephen E Schneider
Xuất bản: : McgrawHill College, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  520
 
21st Century Astronomy : Full Second Edition
Tác giả: George Blumenthal, David Burstein, Ronald Greeley, Jeff Hester
Xuất bản: : Norton, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  520
 
Universe (DK Eyewitness Books)
Tác giả: Robin Kerrod
Xuất bản: : DK CHILDREN, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520
 
Space exploration for dummies
Tác giả: Cynthia Phillips
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520
 
Explorations : an introduction to astronomy
Tác giả: Thomas Arny, Stephen E Schneider
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  520
 
The seven secrets of how to think like a rocket scientist
Tác giả: Jim Longuski
Xuất bản: New York: Copernicus Books, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520
 
DK encyclopedia of space
Tác giả: Heather Couper, Heather Couper, Nigel Henbest
Xuất bản: New York: DK Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520
 
Cosmos [electronic resource]
Tác giả: Carl Sagan
Xuất bản: New York: Random House, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  520
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục