Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 102 kết quả
The Raman effect : a unified treatment of the theory of Raman scattering by molecules
Tác giả: D A Long
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535.846
 
Vacuum ultraviolet spectroscopy [electronic resource]
Tác giả: James A R Samson, D L Ederer
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535.845
 
Spectrochemical analysis using infrared multichannel detectors
Tác giả: Rohit Bhargava, Ira Levin
Xuất bản: Oxford: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535.842
 
Statistical optics
Tác giả: Joseph W Goodman
Xuất bản: New York: Wiley, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Geometric optics [electronic resource] : theory and design of astronomical optical systems using Mathematica®
Tác giả: Antonio Romano
Xuất bản: Boston: Birkhauser, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Handbook of optics [electronic resource] Volume 4, Optical properties of materials, nonlinear optics, quantum optics
Tác giả: Michael Bass
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Handbook of optics [electronic resource] Volume 1, Geometrical and physical optics, polarized light, components and intr...
Tác giả: Michael Bass
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  535.32
 
Introduction to Quantum Optics [electronic resource] : From Light Quanta to Quantum Teleportation
Tác giả: Harry Paul, Igor Jex
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Handbook of optics
Tác giả: Michael Bass
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1995
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Theoretical optics : an introduction
Tác giả: H Römer
Xuất bản: Weinheim: WILEY, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục