Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 244 kết quả (0.0185338 giây)
Statistical treatment of analytical data
Tác giả: Zeev B Alfassi
Oxford Boca Raton: Blackwell Science CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 543.0727
 
Fourier transforms in spectroscopy
Tác giả: Jyrki Kauppinen
Berlin New York: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 543.5
 
Handbook of spectroscopy
Tác giả: 
Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 543.5
 
IR and Raman spectroscopy : fundamental processing
Tác giả: S Wartewig
Weinheim: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 543.08583
 
Raman spectroscopy for soft matter applications
Tác giả: 
Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 543
 
Ion chromatography
Tác giả: Joachim Weiss
Weinheim Germany New York NY: VCH, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 543.0893
 
Automatic autocorrelation and spectral analysis
Tác giả: Piet M. T Broersen
London: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 543.50727
 
Preparative enantioselective chromatography [electronic resource]
Tác giả: 
Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 543.84
 
Thin-layer chromatography
Tác giả: Bernard Fried
New York: M Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 543
 
NMR--from spectra to structures : an experimental approach
Tác giả: Terence N Mitchell
Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 543
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục