Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Preparative enantioselective chromatography [electronic resource]
Tác giả: Geoffrey B Cox
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.84
 
Liquid chromatography--mass spectrometry
Tác giả: W M A Niessen
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.84
 
Applied thin-layer chromatography : best practice and avoidance of mistakes
Tác giả: Elke Hahn-Deinstrop
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.84
 
Chiral separation techniques : a practical approach
Tác giả: G Subramanian
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.84
 
A practical handbook of preparative HPLC
Tác giả: Donald A Wellings
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  543.84
 
High-temperature liquid chromatography : a user's guide for method development
Tác giả: Thorsten Teutenberg
Xuất bản: Cambridge: RSC Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.84
 
UHPLC in life sciences [electronic resource]
Tác giả: Davy Guillarme, Jean-Luc Veuthey
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.84
 
Thin-layer chromatography : a modern practical approach
Tác giả: Peter E Wall
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.84
 
LC-NMR [electronic resource] : expanding the limits of structure elucidation
Tác giả: Nina C Gonnella
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.84
 
Electrochemical detection in HPLC [electronic resource] : analysis of drugs and poisons
Tác giả: Robert J Flanagan, David Perrett, Robin Whelpton
Xuất bản: Cambridge: RSC, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.84
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục