Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 89 kết quả
Rubberlike Elasticity [electronic resource] : A Molecular Primer
Tác giả: James E Mark, Bu Erman
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Photoresponsive polymers I
Tác giả: Kwang-Sup Lee, Seth R Marder
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Thermal degradation of polymeric materials
Tác giả: Krzysztof Pielichowski, James Njuguna
Xuất bản: Shawbury: Rapra Technology, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Photoresponsive polymers II
Tác giả: Kwang-Sup Lee, Seth R Marder
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Polythiophenes : electrically conductive polymers
Tác giả: G Schopf, G Kossmehl
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Macromolecules
Tác giả: Hans-Georg Elias
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Simulation methods for polymers
Tác giả: Michael Kotelyanskii, Doros Nicolas Theodorou
Xuất bản: New York: Marcel Dekker Inc, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Medical devices and biomaterials for the developing world : case studies in Ghana and Nicaragua
Tác giả: Olumurejiwa A Fatunde, Sujata K Bhatia
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Guide to protein purification
Tác giả: Richard R Burgess, Murray P Deutscher
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
Hóa lý cấu tạo phân tử và liên kết hóa học
Tác giả: Nguyễn Văn Xuyến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục