Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1 kết quả
Microbial megaplasmids
Tác giả: Ed Schwartz
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.87293
 
1

Truy cập nhanh danh mục