Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Dopamine
Tác giả: S B Dunnett
Xuất bản: Amsterdam London: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Handbook of neurochemistry and molecular neurobiology. Practical neurochemistry methods
Tác giả: Glen B Baker, Susan Dunn, Andrew Holt, Abel Lajtha
Xuất bản: New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Neurotransmitters, drugs, and brain function
Tác giả: R A Webster
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Basic neurochemistry : molecular, cellular, and medical aspects
Tác giả: R Wayne Albers, Scott T Brady, Donald L Price, George J Siegel
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Atlas of CSF cytology
Tác giả: Harald Kluge, M Gajda
Xuất bản: Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Receptor biology [electronic resource]
Tác giả: Michael F Roberts, Anne E Kruchten
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH Verlag GmbH Co KGaA, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Deciphering serotonin's role in neurodevelopment
Tác giả: Sharon M Kolk, Dirk Schubert, Judith R Homberg
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Serotonin and Memory
Tác giả: Alfredo Meneses, Antonella Gasbarri
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Serotonin
Tác giả: Ying Qu, Ying Qu
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8042
 
Serotonin and melatonin : their functional role in plants, food, phytomedicine, and human health
Tác giả: Akula Ramakrishna, Gokare A Ravishankar
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục