Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 64 kết quả
Principles of biochemical toxicology elektronisk ressurs
Tác giả: John Timbrell
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Preclinical development handbook [electronic resource] . Toxicology
Tác giả: Shayne C Gad
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Chemical analysis of antibiotic residues in food [electronic resource]
Tác giả: Jack F Kay, James D MacNeil, Jian Wang
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Foodborne pathogens : hazards, risk analysis, and control
Tác giả: Clive de W Blackburn, Peter J McClure
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Handbook of poisonous and injurious plants
Tác giả: Lewis Nelson, Michael J Balick, Kenneth F Lampe, Richard D Shih
Xuất bản: New York: New York Botanical Garden Springer, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Poisoning and toxicology handbook
Tác giả: Jerrold B Leikin, Frank P Paloucek
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Chemical food safety [electronic resource]
Tác giả: Leon Brimer
Xuất bản: Nosworthy Way Wallingford Oxfordshire UK Cambridge Mass: CABI, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
The toxicology of methanol
Tác giả: John J Clary
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Casarett and Doull's Toxicology : the basic science of poisons / elektronisk ressurs
Tác giả: Louis J Casarett, Curtis D Klaassen, John Doull
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Chemical analysis of antibiotic residues in food
Tác giả: Jack F Kay, James D MacNeil, Jian Wang
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục