Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Functional neuroanatomy of pain [electronic resource]
Tác giả: K G Usunoff
Xuất bản: Berlin: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
The Pain Chronicles
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.0472
 
Chronic pain for dummies [electronic resource]
Tác giả: S S Kassan, Charles J Vierck, Elizabeth Vierck
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
Atlas of Ultrasound-Guided Procedures in Interventional Pain Management elektronisk ressurs
Tác giả: Samer N Narouze
Xuất bản: New York NY: Springer New York, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
Pain medicine and management [electronic resource] : just the facts
Tác giả: Peter Staats, Mark S Wallace
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical Pub Division, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
Pain and depression elektronisk ressurs : an interdisciplinary patient-centered approach
Tác giả: M R Clark, Glenn J Treisman
Xuất bản: Basel New York: Karger, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
Multidisciplinary management of chronic pain : a practical guide for clinicians
Tác giả: Sridhar V Vasudevan
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
Comprehensive treatment of chronic pain by medical, interventional, and integrative approaches : the American Academy Of...
Tác giả: Asokumar Buvanendran, Timothy R Deer, Michael S Leong
Xuất bản: New York NY: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
Current therapy in pain
Tác giả: Howard S Smith
Xuất bản: Philadelphia: SaundersElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
Emergency department analgesia
Tác giả: Stephen H Thomas
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục