Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Wide bandgap light emitting materials and devices
Tác giả: H X Jiang, Igor L Kuskovsky, Gertrude F Neumark
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381522
 
Light-Emitting Diodes [electronic resource]
Tác giả: E Fred Schubert
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381522
 
Solar Lighting elektronisk ressurs
Tác giả: Ramchandra Pode, Boucar Diouf
Xuất bản: London: Springer London, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381522
 
LED lighting
Tác giả: Sal Cangeloso
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381522
 
Organic light-emitting diodes (OLEDs) : materials, devices and applications
Tác giả: Alastair Buckley
Xuất bản: Oxford Philadelphia: Woodhead Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381522
 
Light-Emitting Diodes and Photodetectors : Advances and Future Directions
Tác giả: Maurizio Casalino, Maurizio Casalino, Jagannathan Thirumalai, Jagannathan Thirumalai
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381522
 
Light-Emitting Diode - An Outlook On the Empirical Features and Its Recent Technological Advancements
Tác giả: Jagannathan Thirumalai
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381522
 
Luminescence : OLED Technology and Applications
Tác giả: Sergei Pyshkin, Sergei Pyshkin
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381522
 
OLED display and lighting
Tác giả: Mitsuhiro Koden
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.381522
 
1

Truy cập nhanh danh mục