Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.0156254 giây)
Leakage in Nanometer CMOS Technologies [electronic resource]
Tác giả: 
Boston MA: Springer ScienceBusiness Media Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38412
 
RF components and circuits
Tác giả: Joseph J Carr
Oxford Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38412
 
Radio frequency circuit design
Tác giả: W. Alan Davis
Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38412
 
Parasitic-Aware Optimization of CMOS RF Circuits
Tác giả: David J Allstot
New York: Kluwer Academic Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38412
 
RF CMOS Power Amplifiers: Theory, Design and Implementation elektronisk ressurs
Tác giả: Mona Mostafa Hella
Boston MA: Kluwer Academic Publishers, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38412
 
Fundamentals of RF circuit design [electronic resource] : with low noise oscillators
Tác giả: J Everard
Chichester New York: John Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38412
 
RF components and circuits [electronic resource]
Tác giả: Joseph J Carr
Oxford Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38412
 
Radio frequency transistors : principles and practical applications
Tác giả: Norm Dye
Boston: Newnes, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38412
 
Advanced techniques in RF power amplifier design
Tác giả: Steve C Cripps
Boston: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38412
 
Circuit design for RF transceivers
Tác giả: Domine M. W Leenaerts
Boston: Kluwer Academic Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38412
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục