Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.4499333 giây)
Radar technology encyclopedia
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 1997
Ký hiệu phân loại: 621.3848
ISBN: 0890068933
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71237 Định dạng: PDF
Radar system performance modeling
Tác giả: Curry G Richard,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.3848
ISBN: 1580538169
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39303 Định dạng: PDF
Principles of modern radar / Mark A. Richards, James A. Scheer, William A. Holm.
Tác giả: Richards M A,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : SciTech Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.3848
ISBN: 9781891121524
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97958 Định dạng: PDF
Ra đa xuyên đất phương pháp và ứng dụng
Ký hiệu phân loại: 621.3848
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Radar systems, peak detection and tracking
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Newnes , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.3848
ISBN: 0750657731
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37287 Định dạng: PDF
Air and spaceborne radar systems [electronic resource] : an introduction
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Norwich NY : William Andrew Publishing , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.3848
ISBN: 0852969813
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39807 Định dạng: PDF
Low-angle radar land clutter : measurements and empirical models
Thông tin xuất bản: Norwich NY : William Andrew Pub , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.3848
ISBN: 1891121162
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27780 Định dạng: PDF
Radar systems analysis and design using Matlab
Tác giả: Mahafza Bassem R,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.3848
ISBN: 1584881828
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65429 Định dạng: PDF
Introduction to radar systems
Tác giả: Skolnik Merrill I,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 1980
Ký hiệu phân loại: 621.3848
ISBN: 0070579091
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27890 Định dạng: PDF
Inverse synthetic aperture radar imaging with MATLAB
Tác giả: Ozdemir Caner,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2012
Ký hiệu phân loại: 621.3848
ISBN: 0470284846
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 79931 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục