Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 180 kết quả
Advanced structural dynamics and active control of structures
Tác giả: Wodek Gawronski
Xuất bản: New York: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
Structural vibration : analysis and damping
Tác giả: C F Beards
Xuất bản: London: Arnold, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.17
 
Reanalysis of Structures [electronic resource] : A Unified Approach for Linear, Nonlinear, Static and Dynamic Systems
Tác giả: Uri Kirsch
Xuất bản: Dordrecht: Springer ScienceBusiness Media BV, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
Rotating shell dynamics
Tác giả: Hua Li, Khin Yong Lam, T Y Ng
Xuất bản: Boston: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.17762
 
Steel framed structures [electronic resource]
Tác giả: R Narayanan
Xuất bản: London New York: Elsevier Applied Science Publishers, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1773
 
Stability [electronic resource]
Tác giả: N E Shanmugam, C M Wang
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Publishing Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.17765
 
Structural acoustics and vibration : mechanical models, variational formulations and discretization
Tác giả: R Ohayon, Christian Soize
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.176
 
Structural dynamics and vibration in practice [electronic resource] : an engineering handbook
Tác giả: Douglas Thorby
Xuất bản: Amsterdam Boston London: ElsevierButterworthHeinemann, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  624.176
 
Động lực học công trình
Tác giả: Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
Structural analysis [electronic resource] : in theory and practice
Tác giả: Alan Williams
Xuất bản: Amsterdam London: ButterworthHeinemann, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục