Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 88 kết quả
Understanding flight
Tác giả: David F Anderson, Sco Eberhardt
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13
 
Aeronautical engineers' data book
Tác giả: Clifford Matthews
Xuất bản: Boston: ButterworthHeinemann, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13
 
Airplanes : the lure of flight
Tác giả: Thomas Stacey
Xuất bản: San Diego CA: Lucent Books, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13
 
Aircraft Weight and Balance Handbook : FAA-H-8083-1A
Tác giả:
Xuất bản: Oklahoma City: Aviation Supplies Academies Inc, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.13
 
Aircraft Environmental Control Systems
Tác giả: M Dechow, CAH Nurcombe
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13
 
Aircraft Weight and Balance Handbook : FAA-H-8083-1
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: US Department of Transportation Federal Aviation Administration Flight Standards Service, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.13
 
Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge : FAA-H-8083-25A / U.S. Department of Transportation Federal Aviation Adminis...
Tác giả:
Xuất bản: Newcastle Washington: Aviation Supplies Academics, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13
 
Pilot's handbook of aeronautical knowledge [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Oklahoma City OK Newcastle Washington: US Dept of Transportation Federal Aviation Administration Flight Standards Service Aviation Supplies Academics Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13
 
The Pilot's Manual: Flight School: How to Fly Your Airplane Through All the Maneuvers Required for Certification [electr...
Tác giả: The Pilot’s Manual Editorial Boar
Xuất bản: Newcastle Washington: Aviation Supplies Academics Inc, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13
 
Turbine combustor with fuel nozzles having inner and outer fuel circuits [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn: Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2013
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  629.13
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục