Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Automotive computer controlled systems elektronisk ressurs : diagnostic tools and techniques
Tác giả: Allan WM Bonnick
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.27
 
Car PC hacks
Tác giả: Damien Stolarz
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  629.27
 
Automotive computer controlled systems [electronic resource]
Tác giả: Allan W M Bonnick
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.27
 
Automotive Computer Controled System : Diagnostic tool and techniques
Tác giả: Allan W M Bonnick
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.27
 
Embedded security in cars : Securing current and futuer automotive IT applications
Tác giả: Kerstin Lemke, Christof Paar, Marko Wolf
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.27
 
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2006
Tác giả: Jurgen Valldorf, Woflgang Gessner
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.27
 
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2005
Tác giả: Jurgen Valldorf, Wolfgang Gessner
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.27
 
Automotive computer controlled systems : diagnostic tools and techniques
Tác giả: Allan WM Bonnick
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.27
 
Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drives
Tác giả: Ali Emadi
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.27
 
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2007
Tác giả: Jürgen Valldorf, Wolfgang Gessner
Xuất bản: New York: SpringerVerlag Berlin Heidellberg, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.27
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục