Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19 kết quả (0.3437091 giây)
Control Theory Tutorial: Basic Concepts Illustrated by Software Examples
Tác giả: Steven A Frank,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.8312
ISBN: 9783319917061
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Differential equations and control theory
Tác giả: Sergiu,
Thông tin xuất bản: kd : Marcel Dekker , 2002
Ký hiệu phân loại: 629.8312
ISBN: 0824706811
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12277 Định dạng: PDF
Control Theory Tutorial: Basic Concepts Illustrated by Software Examples
Tác giả: Frank Steven A,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.8312
ISBN: 9783319917078
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Control Systems in Engineering and Optimization Techniques
Tác giả: Balasubramaniam P,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2022
Ký hiệu phân loại: 629.8312
ISBN: 9781839697883
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Robust control : theory and applications
Tác giả: Liu KangZhi,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 629.8312
ISBN: 1118754379
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Representation and control of infinite dimensional systems
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 629.8312
ISBN: 081764461X (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Optimal control : linear quadratic methods
Tác giả: Anderson Brian DO,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : PrenticeHall , 1989
Ký hiệu phân loại: 629.8312
ISBN: 0136385605
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28369 Định dạng: PDF
Differential equations and control theory elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2002
Ký hiệu phân loại: 629.8312
ISBN: 9780203902189
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39535 Định dạng: PDF
Multivariable control systems : an engineering approach
Tác giả: Albertos Perez P,
Thông tin xuất bản: London : Springer , 2004
Ký hiệu phân loại: 629.8312
ISBN: 1852337389
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 40122 Định dạng: PDF
Neural and fuzzy logic control of drives and power systems [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford England Boston MA : Newnes , 2002
Ký hiệu phân loại: 629.8312
ISBN: 0750655585
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43494 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục