Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Running a bed & breakfast for dummies
Tác giả: Mary White
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Principles of hotel management elektronisk ressurs
Tác giả: V Prakesh Kainthola
Xuất bản: Chandni Chowk Delhi: Global Media, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Human resources management in the hospitality industry
Tác giả: David K Hayes, Jack D Ninemeier
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Economics of hotel management [electronic resource]
Tác giả: A M Sheela
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Timeshare resort operations : a guide to management practice
Tác giả: Randall S Upchurch, Conrad Lashley, Randall S Upchurch
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier ButterworthHeinemann, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Hospitality financial management
Tác giả: Agnes L DeFranco, Thomas W Lattin
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Human resources management in the hospitality industry : an introductory guide
Tác giả: M J Boella, Vincent H Eade, Steven Goss-Turner
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierButterworth Heinemann, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Entrepreneurship and small business management in the hospitality industry elektronisk ressurs
Tác giả: Darren Lee-Ross, Conrad Lashley
Xuất bản: Amsterdam Boston London: ButterworthHeinemann, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn : Từ lý thuyết đến thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục