Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.5799499 giây)
Grant writing for dummies
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.15224
ISBN: 9780470291139
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76518 Định dạng: PDF
The Ernst & Young LLP Guide to the IPO Value Journey
Tác giả: Blowers Stephen C,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.15224
ISBN: 9780471352334
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Nonprofit Handbook : Fund Raising
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.15224
ISBN: 9780471403043
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Black tie optional : a complete special events resource for nonprofit organizations
Tác giả: Freedman Harry A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.15224
ISBN: 9780471703334
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Financial Engineering Principles : a unified theory for financial product analysis and valuation
Tác giả: Beaumont Perry H,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.15224
ISBN: 9780471463580
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
How to write a grant proposal [electronic resource]
Tác giả: New Cheryl Carter,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.15224
ISBN: 047147200X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49110 Định dạng: PDF
Handbook of computational finance
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Heidelberg New York : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.15224
ISBN: 9783642172533
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 94681 Định dạng: PDF
Angel Capital
Tác giả: Benjamin Gerald A,
Thông tin xuất bản: : Wiley Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.15224
ISBN: 0471690635
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Persuasive business proposals
Tác giả: Sant Tom,
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.15224
ISBN: 0814471536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12969 Định dạng: CHM
Grant Proposal Makeover : Transform Your Request from No to Yes
Tác giả: Clarke Cheryl A,
Ký hiệu phân loại: 658.15224
ISBN: 9780787980559
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục