Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 50 kết quả (0.2031761 giây)
Quality Management and Quality Control - New Trends and Developments
Tác giả: Paulo Pereira,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 9781789238778
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Principles Of Business Rule Approach
Tác giả: Rossell JB,
Thông tin xuất bản: : Aw Professional , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 0201788934
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9860 Định dạng: CHM
Six sigma
Thông tin xuất bản: nt : ButterworthHeinemann , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 0750657650
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12083 Định dạng: PDF
Lean Sigma
Tác giả: Wedgwood Ian D,
Thông tin xuất bản: : Prentice Hall PTR , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 0132390787
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13685 Định dạng: CHM
Six Sigma Business Scorecard : Ensuring Performance for Profit
Tác giả: Gupta Praveen,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 0071431470
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15808 Định dạng: PDF
Design for six sigma for service
Tác giả: Yang Kai,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 0071445552
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Six sigma for transactions and service
Tác giả: SGoel Parveen,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 0071443304
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Getting Started in Six Sigma
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 9780471668114
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23062 Định dạng: PDF
Get it Done! : A blueprint for business execution
Tác giả: Welborn Ralph,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 9780471479314
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Outperform with expectations-based management : a state of the art approach to creating and enhancing shareholder value
Tác giả: Copeland Tom,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 9780471738756
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục