Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 154 kết quả
Practical fermentation technology
Tác giả: B McNeil, L M Harvey
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Reference book on chemical engineering [electronic resource] : Volume II
Tác giả: D Sen
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Reactive distillation : status and future directions
Tác giả: Achim Kienle, Kai Sundmacher
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Plant design and economics for chemical engineers
Tác giả: Max Stone Peters, Klaus D Timmerhaus
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Plantwide process control
Tác giả: William L Luyben, Björ Tyréus, Michael L Luyben
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Transport phenomena and unit operations : a combined approach
Tác giả: Richard G Griskey
Xuất bản: New York: WileyInterscience, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
The sulfur problem : cleaning up industrial feedstocks
Tác giả: Diane Stirling
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Reference book on chemical engineering [electronic resource] : Volume 1
Tác giả: D Sen
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Handbook of chemical processing equipment
Tác giả: Nicholas P Cheremisinoff
Xuất bản: Boston: ButterworthHeinemann, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Photoelectrochemical hydrogen production
Tác giả: Michae Grätzel, R van de Krol
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục