Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Explosives
Tác giả: Rudolf Meyer, Jose Köhler
Xuất bản: : WileyVCH Verlag GmbH Co KGaA, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
Professional Homemade Cherry Bombs and Other Fireworks
Tác giả: Joseph Abursci
Xuất bản: : Desert Pubns, 1979
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
CIA Explosives for Sabotage Manual
Tác giả:
Xuất bản: : Paladin Press, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
CIA Field Expedient Methods for Explosives Preperation
Tác giả:
Xuất bản: : Desert Pubns, 1977
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
Homemade Semtex
Tác giả: Seymour Lecker
Xuất bản: : Paladin Press, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
Explosive Principles
Tác giả: Robert A Sickler
Xuất bản: : Paladin Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
Ammonium Nitrate Explosives for Civil Applications [electronic resource] : Slurries, Emulsions and Ammonium Nitrate Fuel...
Tác giả: Erode G Mahadevan
Xuất bản: Weinheim: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
Explosives
Tác giả: Rudolf Meyer, Jos Köhler, Ax Homburg
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
Organic chemistry of explosives
Tác giả: J P Agrawal, R D Hodgson
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.201547
 
Aspects of explosives detection [electronic resource]
Tác giả: Maurice Marshall, Jimmie C Oxley
Xuất bản: London: Academic, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục