Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Perfect Portrait Guide
Tác giả: Michael Busselle
Xuất bản: : Rotovision, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Jeff Smith's guide to head and shoulders portrait photography
Tác giả: Jeff Smith
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Studio portrait photography of children and babies
Tác giả: Marilyn Sholin
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media Inc, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Studio Portrait Photography
Tác giả: Jonathan Hilton
Xuất bản: : Rotovision, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Mastering digital nude photography [electronic resource] : the serious photographer's guide to high-quality digital nude...
Tác giả: Roderick Macdonald
Xuất bản: Boston: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.921
 
Digital portrait photography of teens and seniors : shooting and selling techniques for photographers
Tác giả: Patrick Rice
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.925
 
Digital portrait photography for dummies
Tác giả: Doug Sahlin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Group portrait photography handbook
Tác giả: Bill Hurter
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  778.926
 
Classic portrait photography : techniques and images from a master photographer
Tác giả: William S McIntosh
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media Inc, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
Professional portrait lighting : techniques and images from master photographers
Tác giả: Michelle Perkins
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media Inc, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.92
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục