Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 72 kết quả (0.2599529 giây)
Chapter 14 The NFL, Activism, and #BlackLivesMatter
Tác giả: Modiano Charles,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2018
Ký hiệu phân loại: 796.332
ISBN: 9781138494190
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Metal-Organic Frameworks
Tác giả: Fahmina Zafar,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 796.3322
ISBN: 9789535126621
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hail Victory : An Oral History of the Washington Redskins
Tác giả: Loverro Thom,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley John Sons Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 796.332
ISBN: 9780470179246
Terrace heroes : the life and times of the 1930s professional footballer
Tác giả: Kelly Graham,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2005
Ký hiệu phân loại: 796.334092241
ISBN: 0714653594
Survival guide for coaching youth soccer
Tác giả: Blom Lindsey,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2009
Ký hiệu phân loại: 796.334077
ISBN: 0736077324 (soft cover)
Football skills & drills
Tác giả: Bass Tom,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2012
Ký hiệu phân loại: 796.332
ISBN: 0736090762 (soft cover)
Green Bay Packers : the complete illustrated history
Tác giả: Gulbrandsen Don,
Ký hiệu phân loại: 796.332640977561
ISBN: 9780760335055 (hbk.)
Football for dummies
Tác giả: Long Howie,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Publishing Inc , 2011 2011
Ký hiệu phân loại: 796.332
ISBN: 0470261722
Soccer : steps to success
Tác giả: Luxbacher Joe,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 796.334
ISBN: 1450435424 (pbk.)
The thinking fan's guide to the World Cup
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Harper Perennial , c2006
Ký hiệu phân loại: 796.334668
ISBN: 0061132268
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục