Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
A glossary of literary terms
Tác giả: M H Abrams
Xuất bản: Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  803
 
Merriam-Webster's dictionary of allusions
Tác giả: Elizabeth Webber, Mike Feinsilber
Xuất bản: Springfield Mass: MerriamWebster Inc, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  803
 
Gale contextual encyclopedia of world literature [electronic resource]
Tác giả: Anne Marie Hacht, Dwayne D Hayes
Xuất bản: Detroit: Gale Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  803
 
A dictionary of literary terms and literary theory
Tác giả: J A Cuddon, Matthew Birchwood, Rafey Habib
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  803
 
Merriam -Webster's reader's handbook : Your complete guide to literary terms
Tác giả:
Xuất bản: USA: MerriamWebsters, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  803
 
Thrice told tales
Tác giả: Catherine Lewis
Xuất bản: New York: Atheneum Books for Young Readers, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  803
 
Lire l'<em>Histoire générale des Antilles</em> de J.-B. Du Tertre
Tác giả:
Xuất bản: LEIDEN BOSTON: Brill, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  803
 
A dictionary of literary and thematic terms
Tác giả: Edward Quinn
Xuất bản: New York: Facts On File, c2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  803
 
1

Truy cập nhanh danh mục