Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 56 kết quả
The Dragon Done It
Tác giả: Jilly Cooper, Jilly Cooper cm
Xuất bản: : Baen, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.087208
 
Sympathy for the Devil
Tác giả: Pratchett Terry, Terry cm Pratchett
Xuất bản: : Night Shade Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
 
Wastelands: stories of the Apocalypse
Tác giả: Fleming Ian, Ian cm Fleming
Xuất bản: : San Francisco Night Shade Books c2008, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.0876208
 
Man-Kzin Wars XII
Tác giả: Marion Chesney, Marion Chesney cm
Xuất bản: : Baen, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.0876208
 
Man-Kzin Wars XI (Man-Kzin Wars)
Tác giả: Paul Scott, Paul Scott cm
Xuất bản: : Baen, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.0876208
 
Star Trek: Myriad Universes: Shattered Light
Tác giả: Fleming Ian, Ian cm Fleming
Xuất bản: : Gallery Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.087620806
 
The Warmasters
Tác giả: Tom Sharpe, Tom Sharpe cm
Xuất bản: : Baen Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
 
The service of the sword
Tác giả: Bernard Cornwell, Bernard Cornwell cm
Xuất bản: : Baen Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.0876608
 
The Hedge Knight
Tác giả: Achebe Chinua, Chinua cm Achebe
Xuất bản: : Macmillan, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.0876608
 
Masters of fantasy
Tác giả: Ian McEwan, Ian McEwan cm
Xuất bản: : Riverdale NY Baen Pub Enterprises c2004, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.0876608
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục