Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Goethes Lyrik in russischer Uebersetzung
Tác giả: Ulrike Kahlenborn
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1985
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  831.6
 
Bifocal Vision : Novalis' Philosophy of Nature and Disease
Tác giả: John Neubauer
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  831.6
 
Goethes Lyrik in russischer Übersetzung
Tác giả: Ulrike Kahlenborn
Xuất bản: Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1985
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  831.6
 
Goethe's allegories of identity
Tác giả: Jane K Brown
Xuất bản: Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  831.6
 
Lyric Orientations Hölderlin, Rilke, and the Poetics of Community
Tác giả: Hannah Vandegrift Eldridge
Xuất bản: Baltimore Maryland: Project Muse, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  831.6
 
Bifocal Vision
Tác giả:
Xuất bản: : University of North Carolina Press, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  831.6
 
Studies in Goethe's Lyric Cycles
Tác giả: Meredith Lee
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1978
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  831.6
 
Wilhelm Müller's Lyrical Song-Cycles : Interpretations and Texts
Tác giả: Isabella Kung
Xuất bản: New York: Orchard Books an imprint of Scholastic Inc, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  831.6
 
Hölderlin's Hymns "Germania" and "The Rhine"
Tác giả: Martin Heidegger, Martin Heidegger, William McNeill, William McNeill, Julia IrelandJulia Ireland
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  831.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục