Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 91 kết quả
Management of CNS Tumors
Tác giả: Miklos Garami, Miklos Garami
Xuất bản: : InTechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  850
 
Italiani di Milano
Tác giả:
Xuất bản: Milano Italia: Ledizioni LediPublishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  850
 
Italiani di Milano : Studi in onore di Silvia Morgana
Tác giả: Massimo Prada, Massimo Prada, Giuseppe Sergio, Giuseppe Sergio
Xuất bản: Milano: Ledizioni LediPublishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  850
 
HIV-Host Interactions
Tác giả: Theresa L Chang, Theresa L Chang
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  850
 
Advances in Composite Materials - Ecodesign and Analysis
Tác giả: Brahim Attaf
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  850
 
Fundamental and Advanced Topics in Wind Power
Tác giả: Rupp Carriveau
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  850
 
Fourier Transform : Signal Processing
Tác giả: Salih Mohammed Salih, Salih Mohammed Salih
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  850
 
Crystalline Silicon - Properties and Uses
Tác giả: Sukumar Basu
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  850
 
Modern Approaches To Quality Control
Tác giả: Ahmed Badr Eldin, Ahmed Badr Eldin
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  850
 
Cancer Stem Cells : The Cutting Edge
Tác giả: Stanley Shostak, Stanley Shostak
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  850
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục