Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Reading Dante
Tác giả: Giuseppe Mazzotta
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  851.1
 
Vertical Readings in Dante's Comedy. Volume 1
Tác giả: Heather Webb, George Corbett
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.1
 
Mass Transfer - Advanced Aspects
Tác giả: Hironori Nakajima
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.1
 
Bladder Cancer : From Basic Science to Robotic Surgery
Tác giả: Abdullah Erdem Canda, Abdullah Erdem Canda
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.1
 
The Metabolism of Desire: The Poetry of Guido Cavalcanti
Tác giả: David R Slavitt
Xuất bản: Edmonton AB: Athabasca University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.1
 
Dante and Aquinas : a study of nature and grace in the Comedy
Tác giả: Christopher Ryan, J F Took
Xuất bản: London: Ubiquity Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  851.1
 
Bacteriophages
Tác giả: Ipek Kurtboke, Ipek Kurtboke
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  851.1
 
Basal Cell Carcinoma
Tác giả: Vishal Madan, Vishal Madan
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  851.1
 
Bacterial Artificial Chromosomes
Tác giả: Pradeep Chatterjee, Pradeep Chatterjee
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  851.1
 
Journey to Beatrice
Tác giả: Charles S Singleton
Xuất bản: Baltimore Maryland: Johns Hopkins University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục