Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Laser Pulse Phenomena and Applications
Tác giả: FJ Duarte, FJ Duarte
Xuất bản: : InTechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.2
 
Self Organizing Maps - Applications and Novel Algorithm Design
Tác giả: Josphat Igadwa Mwasiagi
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.2
 
Magnesium Alloys - Design, Processing and Properties
Tác giả: Frank Czerwinski
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.2
 
Mobile Ad-Hoc Networks : Applications
Tác giả: Xin Wang, Xin Wang
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.2
 
Gene Duplication
Tác giả: Felix Friedberg
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.2
 
Tectonics
Tác giả: Damien Closson
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.2
 
Heat Transfer : Mathematical Modelling, Numerical Methods and Information Technology
Tác giả: Aziz Belmiloudi, Aziz Belmiloudi
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.2
 
Advances in Spacecraft Technologies
Tác giả: Jason Hall, Jason Hall
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  851.2
 
Gastrointestinal Endoscopy
Tác giả: Oliviu Pascu, Oliviu Pascu
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.2
 
Modeling, Programming and Simulations Using LabVIEW™ Software
Tác giả: Riccardo De Asmundis, Riccardo De Asmundis
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  851.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục