Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.0199123 giây)
Netochka Nezvanova
Tác giả: Fyodor Dostoyevsky
Englewood Cliffs NJ: PrenticeHall, 1970
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 891.7
 
Poems of Akhmatova
Tác giả: Anna Andreevna Akhmatova
Boston: Little Brown, 1973
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 891.7
 
Before They Were Titans : Essays on the Early Works of Dostoevsky and Tolstoy
Tác giả: Elizabeth Cheresh Allen
Boston MA: Academic Studies Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 891.7
 
Exotic Moscow under Western Eyes
Tác giả: Irene Masing-Delic
Brighton MA: Academic Studies Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 891.7
 
Creating the Empress : Politics and Poetry in the Age of Catherine II
Tác giả: Vera Proskurina
Boston MA: Academic Studies Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 891.7
 
Vja?eslav Ivanov. Dichtung und Dichtungstheorie
Tác giả: Carin Tschöpl
Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 891.7
 
Early Modern Russian Letters
Tác giả: Marcus C Levitt
Boston MA: Academic Studies Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 891.7
 
M. Ju. Lermontovs Konzeption des literarischen Helden
Tác giả: Andreas Guski
Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 891.7
 
Vjačeslav Ivanov. Dichtung und Dichtungstheorie
Tác giả: Carin Tschöpl
Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 891.7
 
Fëdor Sologub. 1884 - 1984 Texte, Aufsätze, Bibliographie zum Gedenken an den hundertsten Jahrestag der Veröffentlichung...
Tác giả: 
Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1984
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 891.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục