Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Fashioning history : current practices and principles
Tác giả: Robert F Berkhofer
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901
 
The landscape of history
Tác giả: Gaddis John Lewis
Xuất bản: : Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901
 
The Paths of History
Tác giả: Diakonov Igor Mikhailovich, Igor M Diankonoff
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901
 
A pattern for history
Tác giả: Arthur Reginald Marsden Lower
Xuất bản: Toronto: McClelland and Stewart, 1978
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901
 
History : A Very Short Introduction
Tác giả: John H Arnold
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901
 
Hegel on history
Tác giả: Joe McCarney
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901
 
The landscape of history : how historians map the past
Tác giả: John Lewis Gaddis
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901
 
Nhập môn lịch sử : Giáo trình
Tác giả: Cao Thế Trình
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901
 
The downfall of capitalism and communism : a new study of history
Tác giả: Raveendra N Batra
Xuất bản: Macmillan: London, 1978
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  901
 
Phänomenale Adäquatheit und Irreduzibilität des Bewusstseins : Eine Revision des Qualia-Begriffs
Tác giả: Edwin Egeter
Xuất bản: Paderborn: Brill mentis, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  901
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục