Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 97 kết quả
Encyclopedia of the Roman Empire
Tác giả: Matthew Bunson
Xuất bản: New York: Facts On File, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937
 
The Ghosts of Cannae
Tác giả: LISI HARRISON, Lisi Harrison cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  937.04
 
Augustus Caesar elektronisk ressurs
Tác giả: D C A Shotter
Xuất bản: London New York: Routledge, 1991
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.07092
 
69 A.D : the year of four emperors
Tác giả: Gwyn Morgan
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937
 
Caesar : life of a colossus [electronic resource]
Tác giả: Adrian Keith Goldsworthy
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937
 
Caesar's civil war, 49-44 B.C [electronic resource]
Tác giả: Adrian Keith Goldsworthy
Xuất bản: London New York NY: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.05
 
Nero : the end of a dynasty [electronic resource]
Tác giả: Miriam T Griffin
Xuất bản: London New York: Routledge, 1984
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.070924
 
Constantine and the Christian empire [electronic resource]
Tác giả: Charles M Odahl
Xuất bản: London: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.08
 
The Emperor Domitian [electronic resource]
Tác giả: Brian W Jones
Xuất bản: London New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937
 
Rubicon : the triumph and tragedy of the Roman Republic
Tác giả: Tom Holland
Xuất bản: London: Abacus, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục