Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 106 kết quả
A short history of Japan : from samurai to Sony
Tác giả: Curtis A Andressen
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Embracing defeat : Japan in the wake of World War II
Tác giả: John W Dower
Xuất bản: New York: WW Norton Co, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952.04
 
The last samurai : the life and battles of Saigō Takamori
Tác giả: Mark Ravina
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952.03
 
Encyclopedia of contemporary Japanese culture [electronic resource]
Tác giả: Sandra Buckley
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952.0403
 
Japanese culture
Tác giả: H Paul Varley
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
The new Japan : debunking seven cultural stereotypes
Tác giả: David Ricky Matsumoto
Xuất bản: Yarmouth Me: Intercultural Press, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952.05
 
Modern Japan : a very short introduction
Tác giả: Christopher S Goto-Jones
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
Contemporary Japan : history, politics and social change since the 1980s
Tác giả: Jeff Kingston
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952.04
 
Japan [electronic resource] : it's history and culture
Tác giả: W Scott Morton, J Kenneth Olenik
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
The Cambridge companion to modern Japanese culture
Tác giả: Yoshio Sugimoto
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  952.04
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục