Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 637 kết quả
The organic chem lab survival manual : a student's guide to techniques
Tác giả: James W Zubrick
Xuất bản: New York: Wiley, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Encyclopedia of space science & technology
Tác giả: Hans Mark
Xuất bản: New York: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500.5
 
Photochemistry of organic compounds : from concepts to practice
Tác giả: Petr Klán, Jakob Wirz
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Thermal analysis : fundamentals and applications to polymer science
Tác giả: T Hatakeyama, F X Quinn
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Fundamentals of classical and statistical thermodynamics
Tác giả: Bimalendu Narayan Roy
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
Supramolecular chemistry
Tác giả: Jonathan W Steed, J L Atwood
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Statistical methods in analytical chemistry
Tác giả: Peter C Meier, Richard Zünd
Xuất bản: New York: Wiley, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
String theory for dummies
Tác giả: Andrew Zimmerman Jones
Xuất bản: : Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7258
 
Tandem techniques
Tác giả: Raymond P W Scott
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Polymer solutions : an introduction to physical properties
Tác giả: Iwao Teraoka
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 

Truy cập nhanh danh mục