Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 103 kết quả
Power marketing, selling, and pricing : a business guide for wedding and portrait photographers
Tác giả: Mitche Graf
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
Professional digital techniques for photographing Bar and Bat Mitzvahs
Tác giả: Stan Turkel
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.994896
 
The beginner's guide to underwater digital photography
Tác giả: Larry Gates
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.73
 
The bride's guide to wedding photography : how to get the wedding photography of your dreams
Tác giả: Kathleen Hawkins
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778
 
Digital portrait photography of teens and seniors : shooting and selling techniques for photographers
Tác giả: Patrick Rice
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.925
 
Group portrait photography handbook
Tác giả: Bill Hurter
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  778.926
 
The best of digital wedding photography
Tác giả: Bill Hurter
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
The best of family portrait photography : for digital and film photographers : [professional techniques and images]
Tác giả: Bill Hurter
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
How to start and operate a digital portrait photography studio
Tác giả: Lou Jacobs
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.1
 
Night and low-light techniques for digital photography
Tác giả: Peter Cope
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục