Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Brain games for dummies
Tác giả: Timothy E Parker, Joan Friedman
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley Pub John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.73
 
Be your own sailing coach : 20 goals for racing success
Tác giả: Jon Emmett
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
Digital photography for dummies
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Banjo for dummies
Tác giả: Bill Evans
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  787.88193
 
Drawing for dummies
Tác giả: Jamie Combs, Brenda Hoddinott
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.2
 
Digital SLR cameras & photography for dummies
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Digital scrapbooking for dummies
Tác giả: Jeanne Wines-Reed, Joan Wines
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.593
 
Sustainable landscaping for dummies
Tác giả: Owen E Dell
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  712.3
 
Digital photography just the steps for dummies
Tác giả: Barbara Obermeier, Frederic H Jones
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Xbox 360 for dummies
Tác giả: Brian Johnson
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục