Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 65 kết quả
Sedimentology and stratigraphy
Tác giả: Gary Nichols
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.303
 
Principles of social psychiatry
Tác giả: Dinesh Bhugra, Craig Morgan
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Physical biochemistry : principles and applications
Tác giả: David Sheehan
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.028
 
Bioinformatics and biomarker discovery : "omic" data analysis for personalized medicine
Tác giả: Francisco Azuaje
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
A practical guide to heart failure in older people
Tác giả: Christopher Ward, Miles Witham
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.97
 
A primer on stroke prevention and treatment : an overview based on AHA/ASA guidelines
Tác giả: Larry B Goldstein
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Medical statistics at a glance
Tác giả: Aviva Petrie, Caroline Sabin
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.72
 
Handbook of dermatology : a practical manual
Tác giả: Margaret W Mann
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
Handbook of gastrointestinal cancer elektronisk ressurs
Tác giả: Ernest T Hawk, Janusz A Z Jankowski
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.99433
 
Musculoskeletal examination
Tác giả: Jeffrey M Gross, Joseph Fetto, Elaine Rosen
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.70076
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục