Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Knight : the warrior and world of chivalry
Tác giả: Robert W Jones
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394
 
Henry V : leadership, strategy, conflict
Tác giả: Marcus Cowper, Graham Turner
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  942.042092
 
British motor gun boat, 1939-45
Tác giả: Angus Konstam, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.545941
 
Tora! Tora! Tora! : Pearl Harbor 1941
Tác giả: Mark Stille
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.5426693
 
Defense of Japan, 1945
Tác giả: Steve Zaloga, Steve Noon
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
The fortifications of ancient Egypt, 3000-1780 BC
Tác giả: Carola Vogel, Brian Delf
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.1932
 
Napoleon Bonaparte : leadership, strategy, conflict
Tác giả: Gregory Fremont-Barnes
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey Pub, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944.05092
 
Spanish Civil War tanks : the proving ground for Blitzkrieg
Tác giả: Steve Zaloga, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.7
 
Fiat CR.32 aces of the Spanish Civil War
Tác giả: Alfredo Logoluso
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey Pub, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  946.08148
 
The Mongol invasions of Japan, 1274 and 1281
Tác giả: Stephen R Turnbull, Richard Hook
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey Pub, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  952
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục