Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Microsoft Visual C♯ 2010 step by step
Tác giả: John Sharp
Xuất bản: Redmond Washington: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
From IT Pro to Cloud Pro : Microsoft Office 365 and SharePoint Online
Tác giả: Ben Curry, Brian Laws
Xuất bản: Redmond Washington: Microsoft Press, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.36
 
Microsoft Exchange server 2013 inside out : connectivity, clients, and UM
Tác giả: Paul E Robichaux
Xuất bản: Redmond Washington: Microsoft Press a division of Microsoft Corporation, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.71376
 
Microsoft Exchange Server 2013 : configuration & clients : pocket consultant
Tác giả: William R Stanek
Xuất bản: Redmond Washington: Microsoft Press, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Windows server 2012 R2 inside out : configuration, storage, & essentials
Tác giả: William R Stanek
Xuất bản: Redmond Washington: Microsoft, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4476
 
Introducing windows server 2012 rtm edition
Tác giả: Mitch Tulloch
Xuất bản: Redmond Washington: Microsoft Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4476
 
Microsoft Azure SQL Database step by step
Tác giả: Leonard Lobel, Eric D Boyd
Xuất bản: Redmond Washington: Microsoft Press a division of Microsoft Corporation, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
Software requirements
Tác giả: Karl Eugene Wiegers, Joy Beatty
Xuất bản: Redmond Washington: Microsoft Press s division of Microsoft Corporation, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Windows Server 2012 R2 inside out : services, security, & infrastructure
Tác giả: William R Stanek
Xuất bản: Redmond Washington: Microsoft Press a division of Microsoft Corporation, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4476
 
Adaptive code via c# : Agile coding with design patterns and solid principles
Tác giả: Gary McLean Hall
Xuất bản: Redmond Washington: Microsoft Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục